Portfolio in carousel

Portfolio carousel with gap

Portfolio carousel no gap